Köpvillkor

Allmänna villkor för Norrköpings TV Service e-butik

1.1

Dessa allmänna villkor gäller för Reservdelar, som säljs genom företagets e-handelsplats, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Norrköpings tvservice.

1.2

Vid försäljning till konsument tillämpar Norrköpings tvservice Konsumentköplagen (1990:932) samt Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Avtalsvillkor som på något sätt inskränker på de rättigheter konsumenten har enligt ovan nämnda lagar skall lämnas utan avseende. Till privatpersoner tillämpas 14 dagar returrätt.

1.3

I dessa villkor avses med konsument en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

2. Beställning

Beställning av TVservice produkter sker via http://www.ntvservice.se

3. Leverans och frakt

3.1

Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut från vårt lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos oss. Risken för produkten övergår på kunden vid leveransdagen.

3.2

Leverans sker från vårt lager i Norrköping. Vi ombesörjer för oss lämpligast transportsätt såvida inte annat avtalats med kunden.

5. Pris, betalning

5.1

De på TVservice e-handelsplats förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt och andra skatter.

5.2

Såvida vi inte skriftligen medger annat, skall kunden erlägga betalning i förskott.

Vid beställning från vår e-handelsplats finns möjlighet till direktbetalning med kontokort, payson, paypal, postförskott eller betalning till Norrköpings tvservices bankgiro 5463-7293.

6. Dröjsmål med betalning

6.1

Betalar inte kunden i rätt tid har Norrköpings tvservice rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla inne med leverans eller del därav.

7. Ägarförbehåll

7.1

Produkterna förblir Norrköpings tvservices egendom till dess de till fullo betalats.

7.2

Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan vår skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8. Returrätt och reklamationer

8.1 Företag

Retur får ske inom 10 dagar från leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till SamsungShop i oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Kund som önskar returnera produkt skall först kontakta oss och avtala om att få återsända varan. Avtalad retur är gällande i 10 dagar från det att returen avtalats med Norrrköpings tvservice. Vid retur skall kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Returen är godkänd först när SamsungShop mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen och/eller krediteringen gör dessutom vi avdrag för fraktkostnader samt en allmän hanteringsavgift uppgående till 100 kronor vid fall att produktens värde överstiger 1 250 kronor inklusive mervärdesskatt. Returfrakten sker på kundens risk.

8.2

Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner kunden genom sin undersökning att produkten är behäftad med fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast 10 dagar från leveransdagen. Sker icke sådan reklamation anses kunden ha godtagit det skick som produkten levererats i.

8.2 Konsument

Konsumenten (privatperson) har rätt att i enlighet med Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal frånträda avtalet inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Varan med originalförpackning skall således återsändas i samma skick som när den erhölls av kund. Varan skall sändas till SamsungShop med uppgift om ordernummer och kopia på kvitto.

Returfrakten skall bekostas av kunden om inget annat avtalats med oss.

Är returfrakten ej betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas.

För vidare information om Lag (2000:274) se www.arn.se

9. Garantier

Produkterna levereras med 6 månaders garanti.

10. Ansvar för fel

10.1

Norrköpings tvservice är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver och på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

10.2

Vårt ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

10.3

Vårt ansvar omfattar inte:

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion

b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med givna instruktioner

c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom vår kontroll

d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

10.4

10.5

Har kunden anmält fel och det inte visar sig föreligga något fel som vi ansvarar för, skall kunden ersätta oss enligt Norrköpings tvservice vid varje tillfälle gällande prislista.

10.6

Vårt ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Norrköpings tvservice med anledning av fel.

11. Ansvarsbegränsning

11.1

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Norrköpings tvservice enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

12. Överlåtelse av avtalet

12.1

Vi får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

12.2

Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

13. Tvister

13.1 Företag

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman.

13.2 Konsument

Tvister angående tolkningen eller tillämpning av dessa villkor eller som uppkommer på grund av det avtal som föreligger mellan oss och en konsument skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

Norrköpings tvservice org.nr. 711031-1912

Finspångsvägen 27

602 13 Norrköping

Problem anmäls till Norrköpings TV Service (www.ntvservice.se).